O Nas


Celem działania OIES jest przede wszystkim wspieranie oraz realizowanie inicjatyw edukacyjnych i społecznych służących:

Integralną część OIES stanowią: Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego, Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych oraz Centrum Filmu Edukacyjnego.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
to: organizacja wykładów, szkoleń, kursów, przedsięwzięć edukacyjnych, pomoc w organizacji egzaminów zewnętrznych, certyfikacji itp.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
to: organizacja konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, prelekcji, odczytów, przedsięwzięć naukowo-badawczych, promocji itp.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-ARTYSTYCZNA
w tym organizacja wystaw, występów, wernisaży, pokazów, projekcji filmowych, festiwali, koncertów

DZIAŁALNOŚĆ AUDIOWIZUALNA, MEDIALNA I INFORMACYJNA
realizowana przez studio nagrań radiowych i telewizyjnych